โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Active Learning Workshops Problem Based Learning (PBL) and Team-Based Learning Part 2

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 โดย รศ.พญ. วัลลี สัตยาศัย