โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Active Learning Workshops

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 โดย รศ.พญ. วัลลี สัตยาศัย และรศ.พญ. นันตรา สุวันทารัตน์