การ Set up HOW TO SET UP VISUAL AND AUDIO FOR ONLINE LEARNING
ระบบภาพและเสียง สําหรับการสอนออนไลน์
วันที่ 11 สิงหาคม 2564