:: Chulabhorn International College of Medicine ::

Academic partners
ข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรในประเทศ
ลำดับ หน่วยงาน จังหวัด เขตความร่วมมือ วันลงนาม ระยะเวลา ลงนามโดย
1  มูลนิธิแพน ราชเทวี กรุงเทพ  จัดทำหลักสูตรและแลกเปลี่ยนความร่วมมือ 12-06-13 5 ปี ดร.นพ. พิชิต สุวรรณประกร
ประธาน
2  โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
อินเตอร์เนชั่นแนล
กรุงเทพ  ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างจิตสำนึกด้าน คุณธรรม จริยธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงในสถานศึกษา 12-06-13 5 ปี นพ. นำ ตันธุวนิตย์
ผอ. การบริหารและการแพทย์
3  1. มูลนิธิยุวสิรคุณ
 2. สำนักงานผู้ตรววจการแผ่นดิน
 3. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
 4. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กรุงเทพ  ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างจิตสำนึกด้าน คุณธรรม จริยธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงในสถานศึกษา 21-05-14 *** 1. นายสมบูรณัย เดชสุริยะ
 เลขามูลนิธิฯ
 2. นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม
 เลขาสานักงานฯ
 3. นางฉวีวรรณ เกษตรสุนทร
 ผอ. ศูนย์คุณธรรม
 4. นายอภิชาติ จีระวุฒิ
 เลขา สพฐ
4  โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ กรุงเทพ  1. จัดให้มีโรงเรียนแพทย์เพื่อถ่ายทอดความรู้
 2. พัฒนาคุณภาพทางการบริการโดยจัดให้มี
ศูนย์เฉพาะทาง มีระบบส่งต่อและให้บริการ ได้ 24 ชั่วโมง อีกทั้งเป็นที่ฝึกอบรมและการเรียนการสอน
03-06-14 3 ปี นายต่อศักดิ์ โชติมงคล
 ผู้อำนวยการ
5  องค์การเภสัชกรรม กรุงเทพ  ศึกษาความเป็นไปได้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง 12-01-15 3 ปี ภญ. วนิชา ใจสำราญ
 รักษาการผู้อำนวยการ
6  บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) กรุงเทพ  ความร่วมมือด้านการเรียนการสอนตจวิทยา 01-12-15 Long-term นพ.ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ กรุงเทพ  ความร่วมมือด้านการศึกษา 04-12-15 Long-term อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
8  กลุ่มโรงพยาบาลวิภาราม กรุงเทพ  ความร่วมมือด้านการศึกษา 08-08-16 5 ปี นพ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
นพ.นันทศักดิ์ ธรรมานวรัตน์
นพ.สกล เอี่ยมตระกูล
9  E for L AIM กรุงเทพ  การบริจาคเครื่องมือ 17-05-17 N/A คุณปรีชา นันท์นฤมิต
  กรรมการผู้จัดการ
10  บริษัท ร่วมเจริญพัฒนา จำกัด (แว่นท็อปเจริญ) กรุงเทพ  การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมจักษุมาตรนานาชาติ 28-08-17 5 ปี คุณนพศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์
กรรมการผู้จัดการ
11  โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพ  ความร่วมมือด้านการศึกษา 28-08-17 5 ปี Manus Phothaporn, M.D.
Director
12  Fujifilm (Thailand) Ltd. กรุงเทพ  ความร่วมมือด้านการศึกษาและการบริจาคเครื่องมือ 28-08-17 N/A Mr.Tsutomu Watanabe
Managing Director
13  Astraco Medical Networks Ltd. กรุงเทพ  การบริจาคเครื่องมือ (ร่วมกับ USHIO) 28-08-17 N/A Nareerat Charoenvutiwongsa
Managing Director
14  บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพ  โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเครื่องไตเทียม 28-08-17 5 ปี นายทรงพล กัปตพล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
15  บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) กรุงเทพ  โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้าน Cardiac 28-08-17 8 ปี นางสุนทรี จรรโลงบุตร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
16  กระทรวงสาธารณสุข
(โรงพยาบาลอยุธยา)
กรุงเทพ  ความร่วมมือโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 13-12-17 5 ปี นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
17  คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปทุมธานี  ความร่วมมือทางวิชาการ 12-06-18 5 ปี รศ.นพ.ดิลก ภิยโยทัย
คณบดี
MoU with International Organizations
No. Organization Country Purpose Signed Date Period Signed by
1   North Essex Partnership
  NHS Foundation Trust
  (NEPFT)
UK   Mental Health Study Exchange N/A 5 yrs Mr. Andrew Geldard
CEO NEPFT
2  King's College London
London South Bank University
UK   Mental Health Study Exchange N/A 5 yrs Dr. George Szmukler
Prof. Deian Hopkin
3   Nagasaki University JPN   Educational Cooperation 13-03-11 5 yrs Shigeru Katamine
President
4   Middle East University UAE   Educational Cooperation 08-04-12 5 yrs Dr. Janardhanan Pariyarath
President
5   Singapore Health
  Service Pte Ltd.
SIN   Medical Service and Training
  Collaboration
03-12-12 5 yrs Prof. Tay Boon Keng Chairman
Medical Board International
6   Middle East University UAE   Educational Cooperation 13-02-13 5 yrs Dr. Janardhanan Pariyarath
President
7   Deemed University IND   Research and Academic
  Cooperation
08-06-13 3 yrs Dr. A. L. Kakrani, Dean
8   Genesis Institute of
  International Education
IND   Educational Cooperation 18-09-13 5 yrs Dr. Kamal Baghi
  Chairman
9   Griffith University AUS   Research and Academic
  Cooperation
29-09-14 3 yrs Prof. Sarah Todd
Vice Chancellor
10   Kizawa Memorial Hospital JPN   Dermatology Educational Exchange 12-05-15 N/A CEO
11   University of California,
 Los Angeles
USA   Expertise Exchange 16-11-15 5 yrs J. Thomas Rosenthal, M.D.
  Associate Vice Chancellor
12   Kyushu University
  of Health and Welfare
JPN   Clinical Technology Study Exchange 03-08-15 N/A Prof. Shingo Takasawa, Ph.D.
13   University of Yamanashi JPN   Dermatology Educational Exchange 12-02-16 5 yrs Shinji Shimada, M.D., Ph.D.
14   Beijing University of
  Chinese Medicine
CHN   Chinese Medicine Study Exchange 29-03-16 5 yrs Prof. Xu An-Long, Ph.D.
  President
15  University of Alberta CAN   Educational Exchange 10-05-16 5 yrs Dr. Steven Dew
  Provost and Vice Presidnet
16  Nagoya City University Japan   Academic Exchange 16-11-16 5 yrs Prof. Kenjiro Kohri
The President
17   Queen Mary University
  of London
UK   Aesthetic Medicine collaboration 05-12-16 5 yrs Prof. Steven thornton
Vice Principal
18   TZU CHI University TAW   Educational and Bioethical Issues support 20-04-17 5 yrs Prof. Jen-Hung Yang, M.D., Ph.D
Dean
19   Association of American
  Medical Colleges
USA   GHLO Member 21-08-17 2 yrs Gabrielle Campbell
Chief Services Officer
20   Nagoya University JPN   GI Academic Collaboration 28-08-17 5 yrs Prof. Hidemi Goto, Ph.D.
  Chairman of Gastroenterology and Hepatology Department
21   USHIO INC. JPN   Contribution Agreement 28-08-17 N/A Mr. Eiji Ogawa
General Manager
22   Blackmores Institute AUS   Integrative Medicine 06-12-17 5 yrs Dr. Lesley Braun
  Director
23   Hamamatsu University
  School of Medicine
JPN   Dermatology Educational Exchange/Ph.D. Program 24-04-18 5 yrs Hiroyuki Konno, M.D., Ph.D.
  President
24   Tulane University School
  of Medicine
USA   Educational Exchange 13-06-18 5 yrs L. Lee Hamm, MD
  Dean, School of Medicine
25   UNIVERSITA’ CATTOLICA
  DEL SACRO CUORE
ITA   Teaching and Research Collaboration N/A 5 yrs Professor Franco Anelli Rector