การใช้งานห้อง Teambase


สื่อวิดีโอคู่มือการใช้งานห้องเรียน Teambase นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการใช้งานจอ Touch Screen ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้งานจอ Touch Screen, เครื่องมือต่างๆ บนกระดาน Whiteboard หรือ Digital Whiteboard, การส่งรูปภาพและวิดีโอไปยังกระดาน Whiteboard, การรับส่งสัญญาณจอภาพระหว่างจอ Touch Screen และการรับส่งสัญญาณจอภาพจากอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆ ไปยังจอ Touch Screen รวมไปถึงวิธีการบันทึกและส่งต่อเนื้อหาการเรียนการสอน เพื่อให้อาจารย์สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับรูปแบบการเรียนการสอนของอาจารย์ และนักศึกษาได้มีแนวทางในการใช้จอ Touch Screen ในการเรียนและการนำเสนอชิ้นงาน โดยสื่อวิดีโอคู่มือการใช้งานนี้เน้นความเข้าใจง่ายและใช้เวลาสั้นๆ เพื่อให้เข้าถึงเนื้อหาได้รวดเร็ว และสามารถเรียนรู้ต่อยอดได้ทุกเวลา